Let’s have a cup of tea ☺︎

Let’s have a cup of tea ☺︎

© Sako Shimohira 2023